Privacy

Laatste update privacyverklaring: 17.01.2019

Bij Voeders Dick NV, hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als klant, leverancier en bezoeker van deze website te informeren over hoe we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en wat we met uw gegevens doen.

1.​ Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Voeders Dick NV met ondernemingsnummer BTW BE 0418.725.343 gevestigd te Kleine Veldstraat 39, 8840 Staden, België is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers en de bezoekers van deze website.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe de verwerkingverantwoordelijke behoort werd een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt deze persoon contacteren via privacy@varkensvoeder.be.

2.​ Welke gegevens verzamelen we van u als klant?

Vooreerst melden we u dat we uw gegevens verzamelen omwille van onze contractuele relatie en omwille van het rechtmatig belang dat wij hebben om deze gegevens te verzamelen. We waken erover dat er steeds een evenwicht bestaat tussen ons belang en dat van u, en wij verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde gegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die onder meer voortvloeien uit de mestwetgeving.

Welke gegevens?

Vooreerst verzamelen we de volgende gegevens: klantnummer, naam, adres, ondernemingsnummer, BTW-nummer, telefoon-nummer, fax-nummer, GSM-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijfsgegevens (productiegegevens, dierbezetting in het bedrijf, grootte van het bedrijf, aankopen kunstmeststoffen, oppervlakte van percelen, landbouwnummer, mestbanknummer, dierenarts, exploitatienummer, exploitantnummer, beslagnummer).

Deze gegevens hebben we verkregen van uzelf, via verkoopgesprekken, bestelformulieren, contracten, facturen of commerciële acties, of via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Voeders Dick behoort.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

-We gebruiken uw klantgegevens in de eerste plaats om onze handelsrelatie optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren. Concreet houdt dit in dat we deze gebruiken voor het houden van een klantenadministratie, het opmaken en versturen van facturen en het corresponderen over facturen.

-In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u te informeren over onze producten, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en meer nuttige informatie bezorgen. U zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. U kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties. Uw gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.

-Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook om u als klant per e-mail onze prijslijsten en de wekelijkse marktprijzen voor varkens te versturen. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om bestaande klanten te informeren over producten die gelijkaardig zijn aan diegene die zij reeds aangekocht hebben bij ons. U kan ons op elk moment laten weten dat u geen e-mails met prijslijsten en/of wekelijkse marktprijzen meer wenst te ontvangen.

-Heeft u ons gevolmachtigd om uw mestbankaangifte bij de Vlaamse Land Maatschappij in te dienen? In dat geval gebruiken we daarvoor de reeds vermelde gegevens en bijkomend ook nog de volgende gegevens: voerafnames bij Voeders Dick NV en bij andere leveranciers, aankoop kunstmeststoffen, voederregister, afvoer mest naar eigen gronden/gronden van derden/mestverwerking en water aangiftes. Deze gegevens verkrijgen we schriftelijk of elektronisch via uzelf. Op basis van deze gegevens dienen wij jaarlijks uw mestbankaangifte in. Gezien we door u hiertoe gevolmachtigd zijn verzamelen en verwerken we de voorgemelde gegevens voor de nakoming van ons contract (de volmacht). Nadat de mestbankaangiftes ingediend zijn, worden deze door ons bewaard om eventuele toekomstige vragen vanuit de overheid te kunnen beantwoorden en opvolgen.

-Indien er naast de mestbankaangifte nog andere activiteiten zijn die wij in opdracht van u uitvoeren, zoals aangiftes integraal milieujaarverslag, planningen voor nieuwbouw, milieuvergunningsaanvragen, verzamelaanvragen,... houden we ook de informatie hieromtrent bij. Deze gegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om de opdracht die u aan ons heeft toevertrouwd, uit te voeren.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

3.​ Welke gegevens verzamelen we van u als leverancier?

Vooreerst melden we u dat we uw gegevens verzamelen op basis van enerzijds onze contractuele relatie, een gerechtvaardigd belang en anderzijds om onze wettelijke plichten te vervullen. Wat het gerechtvaardigd belang betreft, waken we er steeds over dat er een evenwicht bestaat tussen uw belang en dat van ons. We verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

Welke gegevens?

We verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, BTW-nummer, ondernemingsnummer, telefoon, fax-nummer, GSM-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Deze gegevens hebben we mondeling, telefonisch of via e-mail van u verkregen, via gegevens op de facturen, via onze vertegenwoordigers die met u contact hebben gehad of via andere vennootschappen uit de groep, waartoe Voeders Dick behoort.

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen. Concreet gebruiken we uw gegevens voor onze algemene leveranciersadministratie, verwerken van inkomende facturen, uitvoeren van betalingen, corresponderen over leveringen en facturen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hierboven vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

4.​ Welke gegevens verzamelen we via onze website?

In dit onderdeel leggen we uit welke persoonsgegevens we van u kunnen verwerken via de website, waarvoor we dat doen en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren.

Contactformulier

Via onze website kan u met ons contact opnemen middels het online contactformulier. Als u dit doet, verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer en/of GSM/nummer, uw e-mailadres en uiteraard de door u gestelde vraag of de door u aangevraagde informatie.

We hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens die u doorgeeft te verzamelen, dit om uw bericht te kunnen beantwoorden. We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden of de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen. 

​5.​ Geven we uw gegevens door of verkopen we uw gegevens?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening en in het kader van de hoger gemelde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens wel delen met:

-       de vennootschappen binnen de groep waartoe Voeders Dick NV behoort. Dit om de klantenadministratie te centraliseren.

-       derden (zoals datacenters, boekhoudkantoren, advocaten, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders).  Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.

-       Overheid en overheidsinstellingen: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit onder meer de mestwetgeving kunnen wij uw gegevens bezorgen aan overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Land Maatschappij. Ook indien u ons gevolmachtigd heeft om bijvoorbeeld uw mestbankaangifte in te dienen bij de Vlaamse Land Maatschappij stellen wij uw gegevens beschikbaar aan deze laatste.

-       Geschillen en andere incidenten kunnen er bovendien toe leiden dat uw persoonsgegevens in uitzonderlijke omstandigheden worden gedeeld met de politie en andere gerechtelijke instanties.

6.​ Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak.

Zo slaan we onder andere de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7.​ Hoe kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.


Als u geen commerciële e-mails meer wenst te ontvangen met o.a. nieuwsbrieven, productinformatie of prijslijsten, dan kunt u zich het eenvoudigst uitschrijven op onze mailinglijst door ons dit te laten weten via dick@varkensvoeder.be. Wanneer u zich uitschrijft, zal u de e-mails waarvoor u zich uitschrijft, niet meer ontvangen.


U dient uw verzoek per e-mail te versturen naar privacy@varkensvoeder.be of per post  naar onderstaand adres:

Voeders Dick NV
Kleine Veldstraat 39
8840 Staden

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

8.​ Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Deze website gebruikt cookies. De geplaatste cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kan u dus niet weigeren bij het bezoeken van de website.Meer informatieOk, ik begrijp het